Volg ons:

PROK

Projectmanagement

Home Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
De klant staat bij ons centraal. Dit kan zijn een:
• Particulier (‘consument’)
• Particulier in de uitoefening van zijn/ haar beroep
• Instelling / organisatie / bedrijf / onderneming /

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Wij zijn PROK Projectmanagement B.V. (verder te noemen PROK)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248811
Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: 06 21991848
Mailen: mdekinderen@prok.nl
Website: www.prok.nl
Schrijven en bezoeken: Ruyschstraat 40hs; 1091 CD Amsterdam

Artikel 3 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden worden onder je aandacht gebracht voordat een overeenkomst wordt gesloten. Dit vinden we belangrijk omdat hierin staat wat wij voor je doen en wat we van je verwachten.

Artikel 4 Het aanbod
We vertellen zo nauwkeurig en volledig mogelijk wat je bij ons kunt afnemen en wat de kosten zijn.

Artikel 5 De overeenkomst
Voor particulieren die gebruik maken van een traject als een workshop, netwerkbijeenkomst, coaching of training komen de afspraken tot stand door een combinatie van een mailingdienst en bevestiging per e-mail. Bij de bevestiging van het traject ontvangt u o.m. de nodige informatie over het bezoekadres en de prijs.
Instellingen ontvangen na een opdrachtgesprek een offerte per mail. Deze dient gefiatteerd te worden per mail.
Tussentijds het traject kan in overleg de overeenkomst worden bijgesteld als dit nodig is. Dit wordt dan aansluitend vastgelegd.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Heb je je als consument aangemeld voor een traject dan kun je je tot 3 dagen voor aanvang afmelden. Heb je vooraf betaald en kun je plotseling niet komen dan ontvang je van ons een tegoedbon met het bedrag. Het is uiteraard mogelijk om voor een vervangende deelnemer te zorgen.

Artikel 7 Prijs
Alle genoemde prijzen van diensten en reiskosten zijn exclusief BTW of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Voor de reiskosten is een standaard prijs van € 0,30 per km.

Artikel 8 Betaling
Consumenten kunnen voor eenmalige bijeenkomsten ter plekke pinnen. Indien een factuur gewenst is kan dit achteraf en dient deze binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij meermalige bijeenkomsten voor consumenten en instellingen vindt in principe achteraf facturering plaats en dient deze factuur binnen 14 dagen te worden voldaan.
Toegang tot online training of speciale besloten sociale media start na ontvangst van de betaling.


Artikel 9 Inschakeling derden
Voor een deel zullen we zelf de overeenkomsten uitvoeren, maar voor een deel worden er derden ingehuurd om dat te doen. Deze derden kunnen zich ook beroepen op deze algemene voorwaarden. Facturering vindt plaats door PROK. Als klant verklaar je je hiermee bekend en akkoord.

Artikel 10 Overmacht
Natuurlijk kunnen zich altijd situaties voordoen die niet te voorzien waren en die ook niet onder onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallen. Voor de prestaties die we in die situaties al wel voor je verricht hebben, behouden we het recht op betaling.

Artikel 11 Persoonsgegevens
We vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met (persoons)gegevens van onze klanten. Daarom worden gegevens zorgvuldig verwerkt. Voor welke doeleinden we dit doen, kun je vinden in ons privacy beleid.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
Als er intellectuele eigendomsrechten rusten op het geleverde aanbod, dien je dat te respecteren. PROK gebruikt brochures, cursusmateriaal, flyers en dergelijke. Het auteursrecht ligt bij PROK. Je mag deze gebruiken na overleg over doel en nadat je schriftelijke (per mail) toestemming hiervoor hebt gekregen van PROK.

Artikel 13 Portretrecht
De fotograaf houdt zich het recht voor beeldmateriaal van personen te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, websites en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriften en artikelen in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Hiertoe wordt, voorafgaand aan het maken van het beeldmateriaal, schriftelijk dan wel mondeling, toestemmning gevraagd. Op deze instemmingsovereenkomst kan niet worden teruggekomen.
Bezwaar tegen openbaarmaking van de portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij de fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
PROK is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade welke aan de consument of instelling is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van diensten van PROK.

Artikel 15 Inspanningsverplichting
PROK zal haar diensten naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren. Wij hebben een inspanningsverplichting voor onze diensten maar kunnen niet garant staan voor het succes en welslagen of het gestelde doel van de consument dan wel instelling.

Artikel 16 Klachtenregeling
Ben je niet tevreden of heb je een klacht over ons aanbod? Dat vinden we erg vervelend! Neem daarom contact met ons op via mdekinderen@prok.nl. We zorgen ervoor dat je binnen 14 dagen een reactie ontvangt. We zetten ons in om binnen vier weken met een oplossing te komen.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten die wij met je sluiten en waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Delen: